مدیریت بحران معمارانه...

بعنوان یک معمار کارشناس ارشد که داره دست و پا میزنه دکتری بگیره

تنها اقدام مدیریت بحران مدارانه ای بعد از سلسله زلزله های اخیر کشورم برای خونه خودم انجام دادم اینه که شالم دیگه همیشه روی صندلیمه...

البته ناگفته نمونه امروز موقع ناهار در مورد نحوۀ جاگیری در حیاط خونه با اعضای خانواده م همفکری کردم...

هشتگ معماری

هشتگ زلزه

هشتگ مدیریت بحران

هشتگ خندۀ تلخ من از گریه غم انگیزتر است کارم از گریه گذشته است بدان میخندم...

/ 0 نظر / 27 بازدید