به غایت تنها...

این روزها تنهام...

به غایت تنهام...

شاید تنهایی از نشانه های رشده...

خدایا دیروز بهترین روز عمرم بود... مطمئنم... خدایا روز جهانی مسجد و من و یه نماز دبش تنهایی که وسطش فهمیدم روز مسجده امروز... یعنی دیروز... خدایا چه معمارم من...

/ 0 نظر / 13 بازدید