آغازی برای یک پایان

برای پیدا کردن خلاصه جزوه ها وارد آرشیو فایلهای کنکورهای آزمایشی ارشدم شدم... امتحان به امتحان پسرفت داشتم و این بیانگر این نکته بود که من نخونده از بقیه جلوتر بودم ولی وقتی بقیه میخوندن و من نه خب قاعدتاً عقب می افتادم...

نمیذارم این ماجرا دوباره تکرار بشه... نمیذارم... خدا نمیخواد و من هم نمیذارم...

/ 0 نظر / 12 بازدید