وایبرنوشت--) قوانین پایدار در طبیعت

چند قانون پایدار طبیعت...  

قانون خلا وخالی شدن ...هرچه خود را از حسد وکینه دروغ خالی کنید به همان مقدارذهنتان جذب موهبت های الهی میشود .

قانون پاکی... پاکی جذب پاکی میشود پس ذهنتان را پاک کنید تا رحمت الهی برایتان جاری شود واین پاکی هم شامل جسم شما میگردد وهم ذهن زبان واندیشه تان.

قانون سحر خیزی... انرژی هستی از طلوع آفتاب شروع وهر چه به روشنایی روز نزدیکتر میشود کمتر می گردد. اوج این انرژی در طلوع آفتاب است.

قانون تنوع ...هرچند وقت یک بار وسایل خانه را جابه جا کنید لباسهای رنگی بپوشید ودائم از یک رنگ خاص استفاده نکنیدچون جمود وخستگی می آورد خصوصا رنگ مشکی.

بزرگترین قانون هستی قانون عشق..... عاشقانه دوست بدارید بدون چشم داشت بدون درخواست پاداش بدون تملق. عشق باعث افزایش انرژی ودوام نعمت ها میگردد.

/ 0 نظر / 48 بازدید