19 / 9/ 92

 جز آستان تواَم در جهان پناهی نیست              سر  مرا بجز این در حواله‌گاهی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم                                       که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست

/ 0 نظر / 10 بازدید