عبادت از نظر شیخ بهایی

عبادت از نظر شیخ بهایی

منبع 

همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن / همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن/ ز وجود بینیازش، طلب نیاز کردن

به مساجد و معابد، همه اعتکاف جستن/ ز مناهی ملاهی، همه احتراز کردن

ز مدینه تا به کعبه، سروپا برهنه رفتن/ دو لب از برای لبیک، به وظیفه باز کردن

به خدا که هیچ یک را ثمر آنقدر نباشد/ که به روی ناامیدی در بسته باز کردن

/ 0 نظر / 12 بازدید