همیشه لحظۀ آخر خدا نزدیکتر میشه...

بله، همیشه خدا میذاره تا تهش بعد یهویی دالی میکنه...

درست وقتی فکر میکنی همۀ درها به روت بسته است و هیچ راهی نداری که ازاین تاری که خودت دور خودت تنیدی بیای بیرون یهویی خدا سر میرسه و میگه دخترم این تار نیست... این تمرینه برات و جوری سرت میده طرف هدفت که باید مراقب باشی تو این شتاب سرت به دیوار روبرویی نخوره...

امیدوار میشی و یه بار دیگه با خودت میگی... خدا به هر کس که بخواهد بی حساب عطا میکند... بی حساب...

پ.ن : امروز ا. در مورد ج. گروه ساختن و عملاً هلم دادن به طرف راه جدید... تا یار که را خواهد و میلش به که باشد...

/ 0 نظر / 14 بازدید