معماری سبز

" انسان خود جزئی از طبیعت است و تخریب در آن،
بسان نشستن بر شاخۀ درخت و بریدن آن است... "

مأخذ: علی شرقی، همزیستی انسان و گیاه در ساختمان های بلند، باغ نظر، شمارۀ پنجم، صص 41 تا 58

/ 0 نظر / 6 بازدید