خداروشکر

گمونم به واسطۀ اینکه خواب روزه دار عبادته؛

این روزام خیلی پربار شده!!!خیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطل

=====

عبادات همه قبول درگاه حق   لبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخند

/ 2 نظر / 7 بازدید
نگاه خسته

قبول حق ...همچنین

شکلات بانو

من که تو این چند روزه با خوابام بهشت رو بر خودم واجب کردم[قهقهه]