13 ماه سوم

سر شام امشب یاد این افتاده بودم که 8 8 88 میلاد امام هشتم بود

و امروز 13 3 تولید آقا امام زمان

عجیب جادویی نهفته است توی این اعداد رمزآلود

/ 0 نظر / 18 بازدید