ما چو ناییم و نوا در ما ز توست...

داشتم با تبلت پدر سنتور میزدم

س. تعجب کرد فکر کرد تمرین کردم میزنم

مادر هم از آشپزخونه اومد بیرون تعجب کرد که کی داره سنتور میزنه

خدایا خیلی حال کردم

واقعاً حسی میزدما

ولی اینا فکر کردن با تمرین بوده!

س. میگه روی نت میزنی؟

من که حتی نت هم بلد نیستم عزیز جان...

/ 0 نظر / 4 بازدید