وایبرنوشت--)معماری یعنی...

معماری یعنی بیخوابی
معماری یعنی کمر درد
معماری یعنی دست هایی تو ماکت سازی سوختند و بریده شدند
معماری یعنی چشمهایی که از بس به اتوکد زل زدند دیگه درست کار نمی کنند
معماری یعنی هیچ وقت، وقت بیرون رفتن نداشته باشی چون هر هفته تحویل پرژه داری
معماری یعنی از همه بیشتر ماهیانه بگیری ولی پول کرایه ات رو هم نداشته باشی
معماری یعنی اینکه آخرش موقع تحویل نهایی هم که میشه از کارت راضی نباشی
معماری یعنی آخرش هم نفهمی کدوم خری رفته بود تو جلدت که بری معماری!
که عشق آسان نمود اول .... !

/ 0 نظر / 71 بازدید