حافظ حافظۀ آیندۀ ماست...

ساقیا آمدن عید مبارک بادت                        وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق              برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی                 که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست        جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت           بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد               طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح      ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

 

/ 0 نظر / 9 بازدید